• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

​Prezident Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 30 ýyllygyny mynasyp derejede bellemegi tabşyrdy

  29.01.2022

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mijlisiniň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň gatnaşmagynda geçiren maslahatynyň barşynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli çäreleriň sanawyny taýýarlamagy tabşyrdy.

Türkmenistanda Konstitusiýa güni 2018-nji ýyldan bäri 18-nji maýda Döwlet Baýdagynyň baýramy bilen bilelikde bellenilýär. Ozal aýry-aýrylykda bellenilýän bu baýramçylyk seneleri 2017-nji ýylda Türkmenistanyň Mejlisiniň çözgüdi esasynda birleşdirildi.

Ýurdumyzyň esasy Kanunynyň döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli çäreler Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek, raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, demokratik ösüşleri gazanmak ugrunda durmuşa geçirilýän işleri wagyz-nesihat etmäge hem-de ilat arasynda düşündirmäge gönükdirilmelidir.