• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm

Daşoguz welaýatynda pagta ekişiniň depgini ösýär

  09.04.2024

Ýer we howa şertleri sebäpli bu ýerde ekiş ýurdumyzyň beýleki sebitlerine garanyňda giç başlanandygyna garamazdan, jogapkärli ekiş möwsümini ýokary guramaçylyk derejesinde alyp barmak bilen, daýhanlar ony wagtynda tamamlamagy maksat edinýärler.

Şonuň üçin olarda ähli şertler, şol sanda dünýäniň meşhur kompaniýalary tarapyndan öndürilen oba hojalyk tehnikalarynyň häzirki zaman toplumy bar.

Oba hojalyk tehnikalarynyň toplumy bolsa, döwletimiziň kabul edýän maksatnamalaryna laýyklykda yzygiderli täzelenip durýar, diňe geçen ýylyň özünde hem zerur enjamlar bilen üpjün edilen «John Deere» traktorlarynyň uly topary welaýata geldi.

Welaýatda tohumlaryň deň ekilişini we netijede ýerine ýetirilen işleriň ýokary hilini üpjün edýän takyk «Monosem» ekijileri ýeterlik mukdarda döwrebap bar. Pagta ösdürip ýetişdirýän hojalyklar hem ýokary hilli tohum bilen gysga wagtda üpjün edildi. Ekiş üçin 18 müň tonnadan gowrak tohum taýýarlandy.

Geljekki hasyl «Daşoguz-120», «Daşoguz-114», «Gubadag-3», «Jeýhun», «S4727», «F149» ýaly ýokary hasylly we wagtyň synagyndan geçen orta süýümli pagta görnüşlerinden ybarat bolar. Bu ýyl pagta üçin 140 müň gektar ýer bölünip berildi.

Daýhan birleşikleri bilen bir hatarda oba hojalygynyň önümçiligine gyzyklanmanyň artýandygyny görkezýän hususy telekeçiler hem gymmatly çig mal önümçiligine goşant goşmak isleýärler.

Habaryň resmi çeşmesi