• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Türkmenabadyň pagta egirme fabriginde eksportyň mukdary artýar

  13.07.2020
Türkmenabadyň pagta egirme fabriginde ýylyň başyndan bäri 3570,8 tonna ýüplük eksporta ugradyldy. Bu kärhananyň önüminiň agramly bölegidir. Şu döwürde bu ýerde öndürilen önümiň umumy mukdary 3600 tonna barabar boldy. Kärhananyň ýüplüklerini Türkiýäniň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Beýik Britaniýanyň, Gyrgyzystan Respu...
Dowamy
work-image

Türkmenistanyň we Sankt-Peterburgyň işewürleriniň arasynda wideogepleşikler geçirildi

  12.07.2020
Göni aragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäheriniň işewür toparynyň arasynda geçirilen duşuşygyň gün tertibine özara bähbitli söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek meseleleri girizildi ― diýip, TDH habar berýär.Türkmen tarapyna Söwda-senagat edarasynyň, Senagatçylar we telekeçile...
Dowamy
work-image

Magtymgulydaky kärhanada 300 müň tikin we örme önümleri, 6 müň aýakgap taýýarlanyldy

  12.07.2020
Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň welaýatyň Magtymguly şäherindäki Tikin we aýakgap fabrikler toplumynda şu ýyl tikin we örme önümleriniň jemi 302,5 müňden gowragy, aýakgap jübütleriniň bolsa 6 müň 200-si taýýarlanyldy – diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär....
Dowamy
work-image

«Bedew» jinsileriniň görnüşleri köpelýär

  12.07.2020
Türkmenistanyň jinsi toplumynda her ýyl müňlerçe tonnalyk jinsi önümleri öndürilýär. Dünýäniň 15 döwletine mata we taýýar tikin önümleri eksport edilýär. Dürli galyňlykda dokalýan jinsi matalary gök, gara, ýaşyl we goňur reňklere boýalýar ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär....
Dowamy
work-image

Daşoguz pagta egiriji kärhanasynda bäş dürli ýüplük öndürilýär

  12.07.2020
Daşoguz şäherindäki pagta egriji kärhanasynyň işçi-hünärmenleri şu ýylyň alty aýlyk meýilnamasyny artygy bilen berjaý etmek, şanly baýramçylygymyza toý sowgadyny taýýarlamak maksady bilen önümçiligiň ähli ugurlary boýunça ýokary netijeler görkezýärler ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär....
Dowamy