• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Gowaça ekişi gyzgalaňly dowam edýär

  28.04.2024
Lebap welaýatynda şu oba hojalyk ýylynda 130 müň gektar ýere gowaça ekilip, ondan bol pagta hasylyny almaklyk göz öňünde tutulýar. Şu maksat bilen, gündogar sebitiň ähli etraplarynda örän jogapkärli möwsüm – geljekki bol hasylyň ykbalyny kesgitleýän gowaça ekişi guramaçylykly dowam etdirilýär. ...
Dowamy
work-image

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 20 million 590 müň dollaryndan gowrak boldy

  09.04.2024
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si hasaba alyndy....
Dowamy
work-image

Gündogar sebitde ýüpek gurçuklaryny idetmeklige girişildi

  09.04.2024
Howanyň amatly gelmegi, baglaryň ir oýanmagy, tut ýapraklarynyň ir ýetişmekleri netijesinde Lebap welaýatynyň Gündogarynda ýerleşýän etraplarda pileçi-kärendeçilere ýüpek gurçuklary paýlanylyp, olary idetmeklik işlerine guramaçylykly girişildi. ...
Dowamy
work-image

Daşoguz welaýatynda pagta ekişiniň depgini ösýär

  09.04.2024
Ýer we howa şertleri sebäpli bu ýerde ekiş ýurdumyzyň beýleki sebitlerine garanyňda giç başlanandygyna garamazdan, jogapkärli ekiş möwsümini ýokary guramaçylyk derejesinde alyp barmak bilen, daýhanlar ony wagtynda tamamlamagy maksat edinýärler....
Dowamy
work-image

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 70 million 944 müň dollaryndan gowrak boldy

  09.04.2024
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy....
Dowamy