• +993 12 40-71-71
  • kabulhana@textile.gov.tm
work-image

Türkmenistanyň wekiliýeti Sankt-Peterburg Halkara ykdysady forumyna gatnaşýar

  06.06.2024
Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Serdar Joraýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti 5-nji iýunda Russiýanyň köp ýyldan bäri Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýän demirgazyk paýtagtynda geçirilýän 27-nji Sankt-Peterburg Halkara ykdysady forumyna (SPHYF-2024) gatnaşýar....
Dowamy
work-image

Türkmenistan söwda syýasaty boýunça Merkezi Aziýa forumyna gatnaşdy

  05.06.2024
Türkmenistanyň wekilleri Aziýa ösüş banky we «Bütindünýä Söwda Guramasyna girmek we agzasy bolmak arkaly ykdysady birleşme» mowzugy boýunça Halkara söwda merkezi bilen bilelikde Bütindünýä söwda guramasy (BSG) tarapyndan guralan söwda syýasaty boýunça ikinji Merkezi Aziýa forumuna gatnaşdylar....
Dowamy
work-image

Arassa energiýa geçmek Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň möhüm wezipesidi

  05.06.2024
Şu gün «Arçabil» myhmanhanasynda «Uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologik jähetleri» atly halkara ylmy-amaly maslahat öz işine başlady. Ol «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri we «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan guraldy. Bu çäre diňe bir adaty...
Dowamy
work-image

Halaçly halyçylaryň zähmet üstünlikleri

  28.05.2024
«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň zähmetsöýer halyçylary ene-mamalarymyzdan gelýän bu gadymy hünäre yhlas edip, üstümizdäki ýylyň başyndan bäri 3 müň 36 inedördül metr haly dokamaklygyň hötdesinden geldiler....
Dowamy
work-image

Balkan welaýatynda pilä ideg işleri jemleýji tapgyrda barýar

  28.05.2024
Milli ykdysadyýetimiziň oba hojalyk toplumyny ösdürmek, ony hil taýdan täze derejelere çykarmak Diýarymyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň esasyny tutýar. Belent maksatlary özünde jemleýän şeýle işleriň çäklerinde gymmatly önüm bolan piläniň öndürilişini artdyrmak, ýüpekçilik pudagynda öndürijilikli zähmeti höwes...
Dowamy